SANKI FIŃSKIE KICKSLED

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sanki Fińskie Kicksled

§1 Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 • Właścicielem Sklepu jest: OSKAR PHU Stanisław Uzdrowski Bielany Wrocławskie, Akacjowa 38/3B , NIP: 9580768922, tel. +48.509798254, adres email: sanki@kicksled.com.pl
 • Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 • Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 • Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 • Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

  • Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • emailem na adres : sanki@kicksled.com.pl
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 • Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 • Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez dokonanie zapłaty za towar oraz dostawę.

§3 Płatności

  • Klient ma do wyboru:
  • płatność przelewem na konto – Klient wpłaca całkowitą wartość zamówienia na numer konta bankowego, który jest podany w momencie składania zamówienia. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek,
  • płatność za pośrednictwem tpay.com – błyskawiczna płatność w momencie składania zamówienia,
 • płatność gotówką w momencie odbioru osobistego.
 • Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 • Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru

 • Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem  firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 •  W przypadku płatności przelewem termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 Reklamacje

 • W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 • Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 • Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 • Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 • Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 • Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 • W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 • Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7 Ochrona prywatności

DANE OSOBOWE

 • Sklep nie będzie udostępniał na zewnątrz żadnych danych Klienta, a składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia:

1) obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,

2) realizacji zamówień – zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów wraz z dostawą oraz obsługą reklamacji,

3) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,

4) tworzenia wewnętrznych analiz.

 • Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w naszym Sklepie to:

1) imię i nazwisko,

2) adres do wysyłki

3) e-mail,

4) numer telefonu,

5) nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm).

  • Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla rejestracji w Sklepie lub realizacji zamówienia. 
  • zgodnie z art. 16 RODO – naszym Klientom przysługuje prawo do sprostowania  nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

  • Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. 

  • zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; – do wywiązania się z prawnego obowiązku; – z uwagi na względy interesu publicznego; – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;W takim przypadku dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (por. art. 23 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych). Złożenie sprzeciwu możliwe jest na drodze przesłania informacji
   1. pisemnie na adres OSKAR PHU Stanisław Uzdrowski ul. Akacjowa 38/3b,             55-040 Bielany Wrocławskie,
   2. lub telefonicznie pod numerem: 509 798 254.
  • zgodnie z art. 18 RODO – naszymKlientom przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania  danych osobowych, o ile:
    1. kwestionowana jest przez Klienta ich prawidłowość ;
    1. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się  ich usunięciu;
    1. PHU OSKAR nie przetwarza już  danych osobowych Klienta, ale są one Mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   1. Klient wniósł sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
  • zgodnie z art. 20 RODO  naszym Klientom przysługuje prawo do otrzymania dostarczonych nam  danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
 • zgodnie z art. 77 RODO naszym Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PLIKI COOKIES

 • Sklep nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sklep nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu.

 • Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu obsługi logowania- weryfikacji połączenia między użytkownikiem a naszym serwerem oraz dla  budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

§8 Własność intelektualna

 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 • Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 • Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 • Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 • Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.